Huynh, T. M. D., và T. M. N. . Le. “FORMULATION OF CREAM CONTAINING IBUPROFEN 5% ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 4, Tháng Mười 2022, tr 81-88, doi:10.58490/ctump.2022i4.474.