Nguyen, Thi Thuy Trang, và c.s. “A STUDY ON CLINICAL, SEROLOGICAL CHARACTERISTICS OF SECONDARY SYPHILIS PATIENTS AT CAN THO HOSPITAL OF DERMATO-VENEROLOGY IN 2021”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 4, Tháng Mười 2022, tr 60-65, doi:10.58490/ctump.2022i4.471.