Nguyen, Vu Dang, và c.s. “ENDOVASCULAR INTERVENTION FOR ACUTE ISCHEMIC STROKE AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY HOSPITAL”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 4, Tháng Mười 2022, tr 35-42, doi:10.58490/ctump.2022i4.467.