Nguyen, V. D., C. C. Tran, H. T. Nguyen, D. L. Nguyen, T. N. T. Nguyen, T. T. Dinh, V. M. Le, T. N. Phu, H. T. Nguyen, D. T. Doan, M. Sobri, và V. T. Ngo. “ENDOVASCULAR INTERVENTION FOR ACUTE ISCHEMIC STROKE AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY HOSPITAL”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 4, Tháng Mười 2022, tr 35-42, doi:10.58490/ctump.2022i4.467.