Vi, Thuc, và c.s. “MEDICAL STUDENT’S MENSTRUAL CYCLE: THE UNKNOWN UNKNOWNS”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 4, Tháng Mười 2022, tr 29-35, doi:10.58490/ctump.2022i4.466.