Phan, Viet Hung, và c.s. “KNOWLEDGE, ATTITUDES, AND PRACTICES REGARDING COVID-19 PREVENTION AMONG MEDICAL STUDENTS OF CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY”. 2023. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 4, Tháng Mười 2022, tr 14-21, doi:10.58490/ctump.2022i4.464.