Huynh, Thi My Quyen, và c.s. “KNOWLEDGE OF STUDENTS’ INFECTION CONTROL WHEN PARTICIPATING IN COVID-19 TEST SAMPLING IN THE COMMUNITY”. 2023. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 4, Tháng Mười 2022, tr 1-7, doi:10.58490/ctump.2022i4.462.