Nguyễn , Thị Hồng Huệ, và c.s. “ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY BẠCH CHỈ NAM MILLETTIA PULCHRA KURZ FABACEAE”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61, Tháng Bảy 2023, tr 321-9, https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/454.