Huỳnh, Thị Ngọc My, và c.s. “ĐỘNG LỰC HỌC TẬP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62, Tháng Bảy 2023, tr 230-7, doi:10.58490/ctump.2023i62.432.