Huỳnh, T. N. M., T. X. H. Nguyễn, H. T. M. Nguyễn, Q. M. Lê, M. T. Võ, V. L. Huỳnh, T. L. Nguyễn, và V. T. Nguyễn. “ĐỘNG LỰC HỌC TẬP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62, Tháng Bảy 2023, tr 230-7, doi:10.58490/ctump.2023i62.432.