Lê , Thị Hoàng Mỹ, và Thành Trí Võ. “ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GAP-PCR PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN MẤT ĐOẠN GEN ALPHA-GLOBIN GÂY BỆNH HEMOGLOBIN H”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57, Tháng Hai 2023, tr 94-101, doi:10.58490/ctump.2023i57.421.