Ngô , H. T., T. T. Nguyễn, Đặng Đăng K. Trần, N. T. P. Nguyễn, T. B. P. Trần, và T. D. . Nguyễn. “NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN NHỊP CHẬM CÓ CHỈ ĐỊNH ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM VĨNH VIỄN ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 55, Tháng Chạp 2022, tr 153-9, doi:10.58490/ctump.2022i55.397.