Mai , Thị Ngọc Lan Thanh, và c.s. “KHẢ NĂNG HỢP LỰC CỦA CAO PHÂN ĐOẠN TRÂM TRÒN, XĂNG MÃ CÒ KE TRÊN HOẠT TÍNH KHÁNG MRSA ATCC33591”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 55, Tháng Chạp 2022, tr 66-73, doi:10.58490/ctump.2022i55.382.