Nguyễn, Q. K., . T. S. Phạm, và T. X. H. Dương. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH KÊ ĐƠN THUỐC KHÁNG VIÊM KHÔNG STEROID ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC KÊ ĐƠN THUỐC CỦA BÁC SĨ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU NĂM 2021-2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 54, Tháng Giêng 2023, tr 145-52, doi:10.58490/ctump.2022i54.371.