Nguyễn, . Đào N. H., và T. Đức Hà. “TÁC ĐỘNG CỦA CAN THIỆP NỘI MẠCH TRÊN TẮC MẠCH MÁU LỚN TUẦN HOÀN TRƯỚC CÓ LÕI NHỒI MÁU RỘNG TRONG 6 GIỜ ĐẦU KHỞI PHÁT ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 54, Tháng Giêng 2023, tr 138-44, doi:10.58490/ctump.2022i54.370.