Bùi, C., T. N. M. Nguyễn, M. Q. Tô, M. T. Lê, L. B. H. Trần, và N. L. Lê. “ĐẶC TÍNH SINH HỌC VÀ CHE PHỦ KHUYẾT HỔNG XƯƠNG CỦA MÀNG TIM HEO VÔ BÀO TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 51, Tháng Chín 2022, tr 183-9, doi:10.58490/ctump.2022i51.329.