Dương, Văn Phiếu, và Như Nghĩa Nguyễn. “Nghiên cứu tỷ lệ Và các yếu tố Liên Quan đến Phì đại thất trái ở bệnh nhân thẩm phân Phúc mạc”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 47, Tháng Tư 2022, tr 115-21, doi:10.58490/ctump.2022i47.29.