Trần, Thị Bảo An, và c.s. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH NHÓM BETA – LACTAM TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH GIÃN PHẾ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI VĨNH LONG NĂM 2019 – 2020”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 52, Tháng Mười 2022, tr 99-106, doi:10.58490/ctump.2022i52.283.