Phạm, M. Q., V. D. Trần, và H. T. Võ. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG 1/3 DƯỚI CẲNG CHÂN VÀ BÀN CHÂN BẰNG VẠT DA-CÂN TRÊN MẮT CÁ NGOÀI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2021 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 52, Tháng Mười 2022, tr 45-51, doi:10.58490/ctump.2022i52.275.