Nguyễn, Tuyết Nhung, và c.s. “CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG CỐI SỮA THỨ HAI KÉM KHOÁNG HÓA”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69, Tháng Chạp 2023, tr 256-7, doi:10.58490/ctump.2023i69.2416.