Nguyễn, Thị Thanh Nhàn, và c.s. “ĐÁNH GIÁ TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI TRONG LIỆU PHÁP DỊCH TRUYỀN TRONG ĐƠN VỊ HỒI SỨC TÍCH CỰC: TIẾP CẬN THỰC HÀNH”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 49, Tháng Tám 2022, tr 207-10, doi:10.58490/ctump.2022i49.238.