Nguyễn, Thị Thảo Vân, và c.s. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM TRÊN BỆNH NHÂN RỐI LOẠN THÁI DƯƠNG HÀM”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 49, Tháng Tám 2022, tr 192-8, doi:10.58490/ctump.2022i49.236.