Nguyễn, M. T., L. H. T. Dương, T. B. T. Nguyễn, H. T. Nguyễn, N. L. Trần, và T. N. . Trương. “NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DỰ PHÒNG PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP VỚI HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 49, Tháng Tám 2022, tr 140-7, doi:10.58490/ctump.2022i49.227.