Nguyễn, Minh Thư, và c.s. “NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DỰ PHÒNG PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP VỚI HIV AIDS CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 49, Tháng Tám 2022, tr 140-7, doi:10.58490/ctump.2022i49.227.