Bùi, Hoàng Lạc, và c.s. “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BẢO TỒN CHI BẰNG CẮT RỘNG BƯỚU XƯƠNG VÀ GHÉP XƯƠNG MÁC CÓ CUỐNG MẠCH”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 68, Tháng Mười-Một 2023, tr 116-23, doi:10.58490/ctump.2023i68.2256.