Nguyễn, T. L., và Đăng K. Trần. “TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU THEO GIẢI PHẪU BẢO TỒN GỐC DÂY CHẰNG SỬ DỤNG LỐI VÀO GIAN DÂY CHẰNG CHÉO ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 68, Tháng Mười-Một 2023, tr 104-9, doi:10.58490/ctump.2023i68.2254.