Phạm, T. N., V. T. Lê, và V. N. Ngô. “VAI TRÒ CỦA DENOSUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU ĐẠI BÀO XƯƠNG: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ XEM XÉT Y VĂN ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 68, Tháng Mười-Một 2023, tr 44-51, doi:10.58490/ctump.2023i68.2246.