Nguyễn, T. X. H., T. H. Nguyễn, T. Y. L. Đào, T. T. N. Nguyễn, V. T. Nguyễn, T. B. K. Phạm, và T. T. T. . . Dương. “NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG ĐỐI VỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 49, Tháng Tám 2022, tr 119-26, doi:10.58490/ctump.2022i49.224.