Lý, Hồng Hương Hạ, và c.s. “ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BA GIỐNG NHO (Vitis Vinifera L.) TRỒNG Ở NINH THUẬN - VIỆT NAM”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 49, Tháng Tám 2022, tr 97-104, doi:10.58490/ctump.2022i49.221.