Đổ, Ngọc Cường, và c.s. “GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM B-MODE TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69, Tháng Chạp 2023, tr 128-34, doi:10.58490/ctump.2023i69.2054.