Huỳnh , Thị Mỹ Duyên, và c.s. “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NANG CHỨA CAO CHIẾT NGHỆ VÀNG, TIÊU ĐEN VÀ GỪNG CÓ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69, Tháng Chạp 2023, tr 215-22, doi:10.58490/ctump.2023i69.1913.