Vương , T. A. Đào, D. K. Đặng, N. N. T. Nguyễn, và Đức L. Võ. “KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM, KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT RAU CÀNG CUA (PEPEROMIA PELLUCIDA) TỪ CÁC DUNG MÔI KHÁC NHAU”. 2022. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 53, Tháng Mười-Một 2022, tr 60-67, doi:10.58490/ctump.2022i53.188.