Trần , P. Đạt, X. L. Trần, T. M. Nguyễn, K. N. Trần, T. T. N. Huỳnh, T. T. Lê, và T. N. Trần. “NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG LẠM DỤNG RƯỢU BIA VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NAM GIỚI TẠI PHƯỜNG THỚI AN, QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 ”. 2022. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 53, Tháng Mười-Một 2022, tr 175-81, doi:10.58490/ctump.2022i53.172.