Phạm Ngọc Thủy Tiên, và Hoàng Thy Nhạc Vũ. “PHÂN TÍCH CHI PHÍ-HIỆU QUẢ CỦA INSULIN DEGLUDEC SO VỚI INSULIN GLARGINE TRONG ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN HỆ THỐNG”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 48, Tháng Mười-Một 2022, tr 89-99, doi:10.58490/ctump.2022i48.149.