Lê, D. K., P. Đức Nguyễn, V. L. Dương, K. V. A. Lê, T. H. Nguyễn, T. T. T. Đoàn, và Q. V. Châu. “ẢNH HƯỞNG CỦA TÌNH TRẠNG TĂNG TRIGLYCERIDE ĐẾN MỘT SỐ CHỈ SỐ TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021-2022”. 2022. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50, Tháng Tám 2022, tr 188-95, doi:10.58490/ctump.2022i50.144.