Nguyễn, Q. T. “KIẾN THỨC VỀ 5S VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC 5S CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ, NĂM 2022”. 2022. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50, Tháng Tám 2022, tr 150-6, doi:10.58490/ctump.2022i50.137.