Nguyễn, Thị Linh Em, và c.s. “NGHIÊN CỨU IN VITRO SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI CÓ VÀ KHÔNG CÓ TẠO MÀNG SINH HỌC (BIOFILM)”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61, Tháng Bảy 2023, tr 196-03, doi:10.58490/ctump.2023i61.1275.