Lê, H. L., T. Y. D. Trần, T. T. N. Phan, T. K. P. Hà, T. M. D. Nguyễn, và B. P. Nguyễn. “KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA NGƯỜI DÂN TRONG THỜI KỲ BÌNH THƯỜNG MỚI TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT TỈNH BÌNH DƯƠNG”. 2022. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50, Tháng Tám 2022, tr 69-77, doi:10.58490/ctump.2022i50.125.