Nguyễn, Phước, và Trung Hiếu Nguyễn. “NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỆNH TẬT, TỬ VONG VÀ XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH NĂM 2018-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61, Tháng Bảy 2023, tr 23-28, doi:10.58490/ctump.2023i61.1228.