Nguyễn, T. N., P. L. Dương, T. T. Nguyễn, N. A. T. Phạm, và T. V. Trịnh. “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH BAO CAO SU PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM HIV/AIDS Ở SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”. 2022. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50, Tháng Tám 2022, tr 54-62, doi:10.58490/ctump.2022i50.122.