Lê , Thị Hoàng Mỹ, và Văn Vĩnh Nguyễn. “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH MÁU ĐỊNH LƯỢNG Ở MỘT SỐ CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61, Tháng Bảy 2023, tr 1-7, doi:10.58490/ctump.2023i61.1143.