Trần Trương Ngọc Bích, Nguyễn Tấn Đạt, và Nguyễn Thị Tuyết Minh. “THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC DẠY-HỌC MỘT SỐ NỘI DUNG HỌC PHẦN BẰNG NGÔN NGỮ TIẾNG ANH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM THỨ NHẤT NGÀNH Y KHOA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 48, Tháng Mười-Một 2022, tr 149-57, doi:10.58490/ctump.2022i48.109.