[1]
Q. H. Triệu, T. T. Lê, T. N. Nguyễn, H. T. P. Trần, và T. D. N. Phạm, “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI CON CÁC BÀ MẸ TẠI HUYỆN MỸ TÚ, TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2020-2021 ”, ctump, số p.h 41, tr 69-75, tháng 5 2023.