[1]
N. Q. Phạm và P. T. Nguyễn, “NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2022-2023”, ctump, số p.h 61, tr 121–127, tháng 7 2023.