[1]
T. P. Huỳnh, T. Đ. Trương, T. P. Quách, N. T. V. Đào, H. M. Nguyễn, và T. T. T. Nguyễn, “KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ĐỊA Y USNEA UNDULATA VÀ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG VÀO BÀO CHẾ KEM CHỐNG NẮNG”, ctump, số p.h 61, tr 378–386, tháng 7 2023.