[1]
Q. K. Trần, “NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI DỊCH NÃO TỦY Ở SƠ SINH BỆNH LÝ NHIỄM TRÙNG NẶNG ”, ctump, số p.h 62, tr 98-106, tháng 7 2023.