[1]
Q. K. Trần và c.s., “NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI DỊCH NÃO TỦY Ở SƠ SINH BỆNH LÝ NHIỄM TRÙNG NẶNG”, ctump, số p.h 62, tr 98–106, tháng 7 2023.