[1]
L. C. Đào và c.s., “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KEM Ủ TÓC MEN BIA HỖ TRỢ PHỤC HỒI TÓC HƯ TỔN”, ctump, số p.h 62, tr 113–121, tháng 7 2023.