[1]
M. T. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO THẬN BẰNG PHẪU THUẬT CẮT THẬN BẢO TỒN THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG ”, ctump, số p.h 58, tr 232-237, tháng 4 2023.