[1]
Q. H. Nguyễn và N. B. H. Lê, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẤY GHÉP IMPLANT NHA KHOA CÓ GHÉP XƯƠNG NHÂN TẠO Ở BỆNH NHÂN MẤT RĂNG HÀM TRÊN TỪNG PHẦN”, ctump, số p.h 58, tr 225–231, tháng 4 2023.