[1]
T. N. Nguyễn và A. C. Hồ, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM ỐNG TAI NGOÀI DO NẤM”, ctump, số p.h 58, tr 217–224, tháng 4 2023.