[1]
T. B. L. Huỳnh, T. T. Lê, T. N. Ánh Huỳnh, và T. T. T. Hồ, “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THIẾU HỤT ENZYME GLUCOSE 6 PHOSPHAT DEHYDROGENASE Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ LẠT ”, ctump, số p.h 58, tr 174-180, tháng 4 2023.