[1]
T. T. Lưu, T. H. O. Trần, và T. H. T. Đỗ, “TRẢI NGHIỆM THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ ”, ctump, số p.h 58, tr 145-151, tháng 4 2023.