[1]
T. L. Huỳnh, T. Â. N. Nguyễn, và T. T. Đinh, “ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ HỌC TRỰC TUYẾN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG”, ctump, số p.h 58, tr 138–144, tháng 4 2023.